e-shopu www.vaskavovar.cz

1 - Předmět všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah, práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu www.vaskavovar.cz (dále jen „e-shop“) : Green Estate s.r.o., IČO: 02334984, místem podnikání Helénská 1799/4, Praha 2, PSČ 120 00, korespondenční adresa Helénská 1799/4, Praha 2, PSČ 120 00 (dále již jen „Prodávající“) a subjektem (dále již jen „Kupující“), který hodlá uzavřít s Prodávajícím dle těchto VOP kupní smlouvu ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále již jen „Smlouva“).
 2. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Kupujícím za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy). Kupujícím se souhrnně rozumí spotřebitel, tedy ten, kdo při uzavírání kupní smlouvy s Prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání; právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím (spotřebitelem) se řídí těmito VOP, zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.
 3. Kupující bere na vědomí, že tyto VOP jsou pro smluvní strany závazné a vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se jimi řídí, nedohodnou-li strany odchylné smluvní ujednání.

Nahoru

2 - Předmět Smlouvy

 1. Předmětem Smlouvy je zboží objednané Kupujícím.
 2. Vizuální zobrazení, popis a ostatní údaje, uvedené u jednotlivých druhů zboží vycházejí z údajů poskytovaných Prodávajícímu výrobci zboží. Kupující bere na vědomí, že všechny vlastnosti zboží spočívající v chuti, vůni a jiných smyslově vnímaných vlastnostech, jsou vymezeny na základě zobecněně vyjádřené subjektivní zkušenosti, přičemž subjektivní vnímání těchto vlastností zboží Kupujícím může být v individuálním případu od deklarovaného stavu odlišné.

Nahoru

3 - Objednání zboží a uzavření Smlouvy

 1. Objednávku zboží je Kupující oprávněn realizovat v elektronické formě na e-mailovou adresu coffeemaker.praha@gmail.com, v elektronické formě vyplněním objednávkového formuláře v e-shopu.
 2. V případě objednávky zboží Kupujícím využitím objednávkového formuláře na e-shopu je Kupujícímu umožněno před odesláním objednávky zboží zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce Kupujícího jsou jejím odesláním považovány Prodávajícím za správné.
 3. Realizací objednávky zboží dle předchozích odstavců je Smlouva uzavřena, a od toho okamžiku pro Kupujícího závazná.
 4. Prodávající po obdržení objednávky dle odst. 1. potvrdí její přijetí Kupujícímu. Potvrzení o přijetí objednávky učiní Prodávající v elektronické formě (e-mailem), nedohodne-li se s Kupujícím jinak. Doručením potvrzení Prodávajícího Kupujícímu je naplněna povinnost Prodávajícího dle ustanovení § 1827 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

Nahoru

4 - Práva a povinnosti Kupujícího

 1. Kupující má právo kontaktovat Prodávajícího písemně, telefonicky či elektronicky na jeho kontaktních údajích za účelem potvrzení či upřesnění vlastností zboží dle článku II. odst. 2.
 2. V případě uzavření Smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku, má Kupující právo dle ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník odstoupit bez uvedení důvodu od Smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo musí být uplatněno u Prodávajícího v písemné formě doručené na kontaktní adresu Prodávajícího anebo po předchozí dohodě s Prodávajícím předáno osobně v písemné formě na kontaktní adrese Prodávajícího.
 3. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případech, stanovených zákonem.
 4. Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy v případě, že zboží dodané Prodávajícím bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, nebo se jednalo o zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím anebo se jednalo o zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Kupující souhlasí, že Prodávající je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Kupujícího odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Kupujícího poslat Kupujícímu zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je Prodávající oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat, o čemž Kupujícího vyrozumí.
 5. Kupující má právo požadovat po Prodávajícím odstranění vad zboží dle článku 9.

Nahoru

5 - Právní důsledky odstoupení od Smlouvy Kupujícím

 1. V případě, že Kupující platně odstoupí od Smlouvy:
 2. a) je Kupující povinen zaslat (nikoliv doporučeně na dobírku) nebo předat osobně Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zboží, jež bylo předmětem Smlouvy; b) je Prodávající povinen nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo Kupujícím vráceno zboží dle písm. a), vrátit Kupujícímu jím zaplacenou kupní cenu za zboží a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, ledaže se Kupující a Prodávající dohodnou jinak; c) je Prodávající povinen současně s vrácením kupní ceny dle písm. b) vrátit Kupujícímu náklady jím zaplacené Prodávajícímu na dodání zboží, a to ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží nabízené Prodávajícím; d) nese Kupující v případě, že byla Smlouva uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu; e) Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Cenu odpovídající snížení hodnoty zboží je Prodávající oprávněn započítat na kupní cenu, kterou je povinen Kupujícímu vrátit dle písm. b).

Nahoru

6 - Práva Prodávajícího

 1. Prodávající je oprávněn požadovat od Kupujícího autorizaci objednávky v telefonické, elektronické či písemné formě za účelem ověření totožnosti Kupujícího a údajů obsažených v objednávce anebo současně s tím anebo samostatně též zálohu až do výše 100 % ceny objednaného zboží, a to zejména v případech:
 2. a) kdy Kupující provede objednávku zboží v množství (měrné jednotky), jež převyšuje obvykle objednávané množství takového zboží jinými Kupujícími,b) jestliže je cena Kupujícím objednaného zboží vzhledem k rozsahu objednávky nikoliv zanedbatelná, c) kdy má Prodávající na základě objednávky Kupujícího zajistit úpravu (přizpůsobení) objednaného zboží dle požadavků Kupujícího, d) jakož i v dalších případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany oprávněných ekonomických zájmu Prodávajícího.
 3. Prodávající má právo nepřihlížet k objednávce učiněné Kupujícím v případě, že nebude Kupujícím provedena autorizace objednávky nebo zaplacena požadovaná záloha dle odst. 1.
 4. Prodávající je oprávněn neuzavřít Smlouvu zejména s těmi Kupujícími, kteří dříve podstatným způsobem porušili Smlouvu nebo VOP.

Nahoru

7 - Cena zboží a platební podmínky

 1. Ceny zboží uvedené Prodávajícím na e-shopu jsou uváděny jako ceny konečné ke dni jejich odeslání v listinné nebo elektronické podobě Kupujícímu, pokud Prodávající výslovně neuvede platnost jinou.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen odeslaných nebo sdělených Kupujícímu v případech změn kurzů zahraničních měn, výrazného růstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců zboží či dodavatelů zboží.
 3. Způsob platby za objednané zboží je Kupujícím zvolen před odesláním zboží. Kupující má právo zvolit si některý z následujících způsobů platby:
 • dobírka
 • bankovní převod na účet Prodávajícího
 1. Způsoby platby uvedené v odst. 3. mohou být Prodávajícím v závislosti na druhu Kupujícím objednaného zboží omezeny na pouze některý nebo některé způsoby platby.

Nahoru

8 - Doručení zboží a jeho cena

 1. Kupujícím objednané zboží mu bude Prodávajícím doručeno způsobem, který si Kupující zvolí ve své objednávce. V případě Kupujícím zvolené platby ceny za zboží dle článku VII. odst. 3 písm. b) bude zboží předáno Prodávajícím k doručení po připsání ceny zboží na jeho bankovní účet.
 2. Kupující má právo nechat si doručit zboží na jeho adresu přepravní společností DPD nebo si zboží po jeho uhrazení osobně vyzvedne na adrese Nad Obcí II/30 140 00 Praha, po předem domluveném termínu..
 3. O ceně za doručení zboží některým ze způsobu dle odst. 2. je Kupující informován při procesu sestavování objednávky u každé objednávky individuálně.
 4. Kupující, má povinnost prohlédnout si Prodávajícím dodané zboží před jeho převzetím od dopravce a spolu s tímto dopravcem zkontrolovat stav zásilky, zejména neporušenost obalu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí poškozené nebo neúplné zásilky. V případě převzetí poškozené nebo neúplné zásilky Kupujícím, je tento povinen popsat poškození zásilky v předávacím protokolu sepsaném s dopravcem, a kopii tohoto protokolu spolu s podrobným popisem poškození nebo podstaty neúplnosti zásilky neprodleně oznámit Prodávajícímu v listinné formě na korespondenční adresu nebo v elektronické formě na e-mailovou adresu coffeemaker.praha@gmail.com. Dodatečné oznámení o poškození nebo neúplnosti zásilky ze strany Kupujícího Prodávajícímu nezbavuje Kupujícího práva zboží reklamovat, Kupující však bere na vědomí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nevytkl zjevné vady zboží při jeho převzetí od dopravce (např. poškození ochranného obalu zboží).

Nahoru

9 - Záruční doba a reklamace

 1. Záruční doba je vyznačena výrobcem na obalu zboží a trvá po takto vyznačenou dobu.
 2. Za záruční list se považuje daňový doklad (faktura) vystavený a předaný Prodávajícím Kupujícímu.
 3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými předpisy. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za vady na zboží vzniklé jeho nesprávným použitím nebo jeho nevhodným skladováním.
 4. Pro řádné uplatnění práv z vad zboží je Kupující povinen:
 5. a) informovat Prodávajícího telefonicky, elektronicky e-mailem na adresu coffeemaker.praha@gmail.com nebo písemně na jeho kontaktní adresu o existenci vady; b) doručit zboží osobně nebo jako doporučenou zásilku (dle předchozí dohody s Prodávajícím) na kontaktní adresu Prodávajícího; c) uvést údaje vztahující se k reklamovanému zboží umožňující Prodávajícímu identifikaci vady zboží, Kupujícího (jméno a příjmení, adresa bydliště a kontaktní telefonické a elektronické údaje); d) předložit Prodávajícímu daňový doklad (fakturu) dokládající trvání záruční doby dle odst. 1.
 6. Kupující není oprávněn doručit reklamované zboží dle odst. 4. písm. b) Prodávajícímu jako doporučenou zásilku na dobírku. Takto zaslané zboží k reklamaci nebude Prodávajícím převzato.
 7. Prodávající, popř. výrobce či dodavatel zboží, posoudí oprávněnost reklamace vad zboží ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží, a o povaze vad reklamovaného zboží vyrozumí Prodávající Kupujícího písemně, elektronicky nebo telefonicky.
 8. V případě, že Prodávající překročí lhůtu 30 dnů pro vyřízení reklamace, má Kupující právo odstoupit od Smlouvy.
 9. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 8. se pro vypořádání vzájemných závazků mezi Prodávajícím a Kupujícím uplatní postup dle článku V. odst. 1. V případě, že bude mít Kupující právo na slevu z kupní ceny, uplatní se postup pro vrácení peněžní částky odpovídající výši slevy z kupní ceny uvedený v článku V. odst. 1. písm. b) přiměřeně.

Nahoru

10 - Ochrana osobních údajů

 1. Kupující uzavřením Smlouvy dává souhlas Prodávajícímu ke shromažďování a zpracování předaných osobních údajů pro dosažení účelu Smlouvy – jejímu splnění a jejich využití pro marketingové účely Prodávajícího, zejména zasílání obchodních sdělení, telemarketing a SMS zprávy.
 2. Osobní údaje poskytnuté Kupujícím Prodávajícímu v souvislosti s uzavřením Smlouvy jsou důvěrné. Tyto osobní údaje budou Prodávajícím použity pouze k účelům dle odst. 1. Prodávající Kupujícím předané osobní údaje nezveřejní ani neposkytne třetí osobě, s výjimkou uvedení jména a příjmení či jiného označení Kupujícího a jeho adresy za účelem doručení předmětu Smlouvy.
 3. Osobní údaje poskytnuté Kupujícím Prodávajícímu jsou Prodávajícím shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a dalšími právními předpisy upravujícími nakládání s osobními údaji.
 4. Kupující má právo odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů k marketingovým účelům Prodávajícího písemným sdělením doručeným na kontaktní adresu Prodávajícího uvedenou v článku I. odst. 1. nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu coffeemaker.praha@gmail.com

Nahoru

11 - Škody

 1. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé Kupujícímu v důsledku vyšší moci, přičemž za případ vyšší moci se pro účely vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím rozumí událost vylučující odpovědnost a to zejména válka, ozbrojený konflikt, embargo, občanské nepokoje, sabotáže, teroristické činy nebo hrozba sabotáže či teroristického činu, epidemie, výbuchy, chemická nebo radioaktivní kontaminace nebo ionizující záření, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, povodně, požáry, vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, stávky, uzavření podniků nebo jiné kroky v rámci průmyslových odvětví nebo mimořádné spory mezi zaměstnavatelem a odborovými orgány, srážky nebo působení vozidel, letadel nebo předmětů padajících z letadel nebo jiných vzdušných zařízení nebo výskyt tlakových vln způsobených letadly či jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími se nadzvukovou rychlostí, a to vše za splnění předpokladů, že událost nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti, nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a nelze rozumně předpokládat, že v době uzavření Smlouvy Prodávající vznik této události předvídal.
 2. Kupující odpovídá Prodávajícímu za škodu vzniklou v důsledku porušení povinností ze strany Kupujícího stanovených těmito VOP, Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy.

Nahoru

12 - Společná a závěrečná ustanovení

 1. Prodávající je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy měnit VOP, a to s přihlédnutím ke změně platné právní úpravy vztahující se na vztahy upravené Smlouvou či s přihlédnutím ke změně obchodní strategie, ekonomické situace a vývoje trhu.
 2. Změnu VOP Prodávající zveřejní zpravidla 30 dnů předem umístěním na internetové stránky www.vaskavovar.cz či jiným vhodným způsobem. Kupující je oprávněn z důvodu změny VOP odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy Prodávající oznámí či zveřejní nové znění VOP.
 3. Tyto VOP jsou platné a závazné, až do doby jejich nahrazení novým zněním nebo do doby jejich nahrazení či částečného nahrazení odchylným ujednáním Prodávajícího a Kupujícího.
 4. Tyto VOP vstupují v platnost dne 1. 8. 2018.

Nahoru